Artikel Sociaal Maatschappelijke Adviesraad (SMA)

De Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld (hierna te noemen SMA Noordenveld) is een onafhankelijke stichting, die de gemeente adviseert over de vorming van het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Het gaat daarbij om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het doel is dat er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de doelgroepen binnen de genoemde wetgeving.

Visie

De SMA Noordenveld werkt vanuit een visie. Iedere inwoner van de gemeente Noordenveld moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten en daarbij zoveel als mogelijk gebruik maken van zijn of haar eigen mogelijkheden. Indien nodig kunnen inwoners daarbij geholpen worden. Zij dienen daarbij met respect behandeld te worden. Dit vanuit de gedachte dat iedereen waardevol is en gelijkwaardig aan elkaar. Het is van belang dat inwoners dat zelf ook zo ervaren en uitgenodigd worden om in de Noordenveldse samenleving mee te denken en mee te doen. Uiteindelijk is een drempelloos Noordenveld, zowel letterlijk als figuurlijk, een belangrijke opdracht.

Missie

Deze visie is uitgewerkt in de volgende missie. De SMA Noordenveld voorziet het college van opbouwende en onderbouwde adviezen over alles wat te maken heeft met de voorbereiding van het beleid en besluitvorming op het terrein van de eerder genoemde wetten. Daar vallen ook aanverwante wetten onder, die participatie in de samenleving beogen. De SMA vindt het daarom van groot belang om goede contacten te onderhouden met alle delen van de Noordenveldse samenleving. Op deze wijze kunnen de belangrijke signalen die daaruit voortkomen worden verwerkt in haar adviezen.

Meer informatie