Jeugd


Moet ik in 2015 alle zorg zelf organiseren?

Nee, u kunt met opvoed- en opgroeivragen bij het CJG terecht. We kijken samen met u naar de mogelijkheden in uw omgeving en waar professionals u kunnen ondersteunen.

Ik heb meerdere vragen en problemen waar ik tegenaan loop, moet ik dan steeds opnieuw mijn verhaal vertellen aan verschillende hulpverleners?

Nee, ook als u meer ondersteuning of professionele hulp nodig heeft krijgt u één aanspreekpunt. Hiermee willen we ervoor zorgen dat een gezin niet te maken heeft met verschillende hulpverleners waarbij steeds opnieuw uitgelegd moet worden waarom hulp nodig is.

Behoud ik mijn indicaties?

Ja, in 2015 is er sprake van zorgcontinuïteit. Dit betekent dat de zorg die men op 31 december 2014 ontvangt, wordt gecontinueerd tot de indicatie afloopt, of uiterlijk tot 31 december 2015. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dat in 2016 zal gaan. In het overgangsjaar 2015 komt hier meer duidelijkheid over.

Kan mijn kind vanaf 2016 de zorg behouden die het nu krijgt?

Dat antwoord is nu niet te geven. In de loop van 2015 wordt duidelijk hoe we omgaan met de bestaande zorg. Waarschijnlijk gaan we in 2015 in gesprek met u en/of uw kind om samen te bepalen wat noodzakelijk is.

Wie gaat de nieuwe indicaties afgeven?

In het nieuwe stelsel worden geen indicaties meer afgegeven. De professionals in het CJG bepalen samen met de cliënt welke zorg noodzakelijk is en hoe lang dit het geval is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke zorg.
Alle zorg die het CJG zelf biedt is vrij toegankelijk. Wanneer er specialistische zorg bijgehaald moet worden valt dit onder de niet vrij toegankelijke zorg. Het Multi Disciplinair Overleg (MDO) stelt op basis van de hulpvraag een hulpverleningsvoorstel op. Dat wordt samen met u besproken.

Moeten ouders toestemming geven voor er een gegevensoverdracht plaatsvindt?

Ja, deze toestemming is nodig. De jeugdige/het gezin krijgen de regie over het hulpverleningstraject. Dat betekent in principe dat er geen enkele vorm van zorg wordt ingezet zonder de instemming/toestemming van de cliënt.
Ouders/cliënten die een beroep doen op het CJG hebben te maken met één aanspreekpunt. Binnen het CJG wordt informatie, indien dat noodzakelijk is, gedeeld met de overige CJG-medewerkers. Over de werking van het CJG wordt de cliënt vooraf geïnformeerd. Ook als er specialistische zorg of het MDO wordt ingezet, gaat dat altijd in overleg en met instemming van de jeugdige/het gezin.

Blijft het Persoonsgebonden Budget (PGB) behouden in de nieuwe Jeugdwet?

Ja, ook in de nieuwe Jeugdwet blijft het PGB behouden voor de intensievere vormen van ondersteuning. Voor informatie kunt u contact opnemen met het CJG.

Ouders moeten hun sociale netwerk aanspreken wanneer zij hulp nodig hebben voor henzelf of hun kinderen. Zijn ouders dat verplicht?

Bij het aanpakken van problematiek is de inzet van het sociale netwerk erg belangrijk. We gaan er in eerste instantie vanuit de mensen vanuit hun netwerk ondersteuning krijgen. Als dat niet het geval is, gaan de professionals met de jeugdige/het gezin onderzoeken of, en zo ja hoe, dat sociale netwerk kan worden ingezet.
Het sociale netwerk beperkt zich overigens niet tot alleen de directe naaste omgeving. Ook een vrijwilliger kan worden ingezet om de jeugdige/het gezin te ondersteunen.

Wat als er geen sociaal netwerk is om op terug te vallen voor hulp?

Bij alle hulpvragen bepaalt het CJG, samen met de cliënt, welke zorg het meest adequaat is. Uitgangspunt hierbij is dat de vragen waar de cliënt ondersteuning op wil, worden opgelost. De cliënt krijgt de zorg die het best past bij de problematiek. Dit kan bestaan uit ondersteuning vanuit het sociale netwerk, ondersteuning door een professional of een combinatie van beide.

Wie werken er bij het CJG? Waar haalt de gemeente die werknemers vandaan?

De gemeente gaat geen mensen aantrekken. De professionals in het CJG zijn afkomstig van verschillende organisaties. Deze medewerkers moeten wel voldoen aan een aantal specifieke eisen.

Wordt er toegezien op behoud van kwaliteit van zorg?

Ja, in de contracten met de zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg. De gemeente gaat hierover in gesprek met de zorgaanbieders. Daarnaast zijn er wettelijke kwaliteitseisen waar de zorg aan moet voldoen, uiteraard zijn die onverminderd van kracht.

Waar kan ik meer informatie vinden over de transformatie van de jeugdzorg in de regio Drenthe?

Op de website www.drentsepilotjeugd.nl is te vinden wat er aan actualiteit speelt in onze regio.