Artikel Inspraakbesluit voornemen aanvulling Welstandsnota Oosterveld Norg

Inspraakbesluit

Op 20 april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verder in ontwikkeling brengen van het project Oosterveld te Norg. Het afgelopen jaar is begonnen met het de ontwikkeling van de eerste fase. Begonnen is met de aanleg van de ontsluitingsweg en het gereed maken van de eerste zeven kavels voor vrijstaande woningen. (Binnen Zuid).

De andere kant van de Oosterveldweg (Buiten Zuid) is de eerstvolgende fase die in ontwikkeling wordt genomen. In deze fase zijn naast kavels voor vrijstaande woningen, ook 2-onder-1 kapwoningen en rijwoningen voorzien. Voordat er daadwerkelijk woningen gebouwd mogen worden moet voor dit deel van het plan nog een uitwerkingsplan worden vastgesteld. Vaststelling van dit uitwerkingsplan is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders en vindt naar verwachting medio dit jaar plaats. Eén van de voorwaarden die aan dit uitwerkingsplan wordt gesteld is dat de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing wordt neergelegd in een afzonderlijk document dat wordt opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota. Dit houdt in dat deze zogenaamde welstandsparagraaf voor het plandeel Buiten Zuid door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld voordat het college het uitwerkingsplan kan vaststellen.

Voor dit gebied geldt een aanduiding als bijzonder welstandsgebied. De overgangen naar het buitengebied en de openbare ruimte verdienen bijzondere aandacht. De Welstandsnota dient daarom te worden aangevuld met een paragraaf met welstandscriteria voor dit plangebied.

Inspraakprocedure

Omdat het voornemen bestaat om de Welstandsnota aan te vullen met een paragraaf met welstandscriteria, wordt er inspraak verleend aan ingezetenen en aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente Noordenveld een belang hebben. Met ingang van 8 februari 2018 zal deze paragraaf zes weken ter inzage liggen in het gemeentehuis in Roden. Zie de "welstandskader" onder deze tekst. Daarnaast bestaat de gelegenheid om schriftelijke zienswijzen kenbaar te maken. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Uw zienswijzen kunt u ook kenbaar maken via het emailadres van de gemeente: postbus@gemeentenoordenveld.nl.

Als de termijn van zes weken is afgelopen, zal door het College van Burgemeester en Wethouders een eindverslag worden gemaakt en vastgesteld. Hierin zullen alle binnengekomen zienswijzen worden verwerkt met toevoeging van een reactie van het College van Burgemeester en Wethouders. Na vaststelling van dit eindverslag zal er een besluit worden genomen over het wel of niet aanvullen van de Welstandsnota.