Artikel Permanente bewoning van recreatiewoningen

In de gemeente Noordenveld is permanente bewoning van recreatiewoningen, op grond van de geldende bestemmingsplannen, niet toegestaan.

Wat is permanente bewoning eigenlijk?

Er is sprake van permanent bewonen van een recreatiewoning als u daar uw hoofdwoonverblijf heeft. U verblijft er het hele jaar, of het grootste gedeelte van het jaar en u heeft nergens anders een legale zelfstandige woonruimte. Er is sprake van permanente bewoning als de bewoners op dusdanige wijze hun zaken behartigen vanuit de recreatiewoning, dat er redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het hoofdverblijf zich ter plaatse van het recreatieverblijf bevindt.

Misverstanden over permanente bewoning

Er bestaan nogal wat misverstanden over het ingeschreven staan in het bevolkingsregister. Ergens ingeschreven staan betekent niet dat u daar ook automatisch uw vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Een voorbeeld: u heeft een recreatiewoning in de gemeente Noordenveld, u huurt een kamer bij een vriend of familielid, en u laat zich op dat adres inschrijven bij die gemeente. Op papier woont u daar, maar in werkelijkheid woont u het hele jaar of het grootste deel daarvan in uw recreatiewoning. Ook dan is volgens de regels uw recreatiewoning uw vaste woon- of verblijfplaats. Het andere adres is slechts een ‘schijnadres’.

Nog een misverstand. U woont ’s zomers in uw recreatiewoning in onze gemeente. ’s Winters onderbreekt u dat voor een verblijf in het buitenland. Ook dan is er sprake van permanent bewonen van uw recreatiewoning. U bent immers niet verhuisd, u gaat er alleen maar even tussenuit.
In Nederland blijft u formeel wonen op het adres van uw recreatiewoning.
Informeer altijd bij de gemeente als u voornemens bent om een recreatieverblijf te gaan bewonen.

Wat doet de gemeente als ik wel permanent ga wonen in een recreatieverblijf?

De gemeente draagt zorg voor de handhaving van het verbod op permanente bewoning van recreatieverblijven, bijvoorbeeld door regelmatig recreatieterreinen te inspecteren. Als de gemeente constateert dat er permanent gebruik wordt gemaakt van een recreatieverblijf, dan kan de gemeente daartegen handhavend optreden. Dit kan leiden tot het opleggen van een dwangsom of het uitoefenen van bestuursdwang om permanente bewoning te beeindigen.

Handhaving van permanente bewoning

De handhaving van permanente bewoning is uitbesteed aan het bedrijf MB-ALL. Dit bedrijf ondersteunt gemeenten bij het toezicht en de handhaving van permanente bewoning. De toezichthouder van MB-ALL voert de controles uit. Hij kan zich op verzoek legitimeren.

Waarom heeft de gemeente mij wel ingeschreven in de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) op het adres van een recreatieverblijf?

De Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) geeft aan dat wanneer u gedurende een half jaar tenminste 2/3e van de tijd (4 maanden) in Nederland verblijft, u zich binnen 5 dagen na de aanvang van het verblijf moet laten inschrijven in de gemeente waar u uw woonadres heeft. Deze wettelijke voorschriften betekenen ook dat u verplicht bent zich bij onze gemeente te laten inschrijven als u permanent in uw recreatiewoning woont.
Omdat het wonen in een recreatieverblijf in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan krijgt u vervolgens bericht van de gemeente dat het permanent wonen in een recreatieverblijf is verboden. Deze boodschap krijgt u uiteraard ook als u niet bij burgerzaken staat ingeschreven en uit onderzoek blijkt dat u permanent in uw recreatieverblijf woont.