Artikel Omgevingsvisie 2030: ter inzage

Hoe ziet uw ideale leefomgeving er uit in 2030?

Natuurlijk samen doen.jpg
In het voorjaar van 2016 hebben wij met heel veel inwoners, verenigingen, organisaties en instellingen gepraat en bevraagd over wat onze gemeente in het jaar 2030 uniek maakt.

Dit heeft de gemeente gedaan door middel van dorpsavonden, een enquête, expertsessies en verschillende dialoogsessies. De basis voor het gesprek was de vraag:

Hoe ziet uw ideale leefomgeving er uit in 2030?

Dank voor uw inbreng

We zijn tijdens deze diverse sessies met meer dan 500 inwoners en deskundigen het gesprek aangegaan. En meer dan 900 inwoners hebben de moeite genomen de digitale enquête in te vullen. Zonder uw inbreng geen omgevingsvisie daarom onze dank voor uw tijd en inzet om samen met ons te komen tot een visie voor onze gemeente.
Aan de hand van de kernwaarden Transparant, Leefbaar, Groen, Ondernemend en Duurzaam, gingen wij het gesprek met u aan. De uitkomsten van de enquête en al deze gesprekken is vertaald in de Omgevingsvisie Noordenveld 2030. In de omgevingsvisie proberen we antwoord te geven op de vraag hoe uw leefomgeving, uw dorp, uw gemeente er in de toekomst uit zou moeten zien. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de leefomgeving; van landbouw, natuur en verkeer tot mantelzorg en gezondheid en van wonen en werken tot groen onderhoud, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke voorzieningen en cultureel erfgoed.

Ter inzage

Het voorstel tot vaststelling van de Omgevingsvisie Noordenveld 2030 ligt met ingang van 15 september 2016 gedurende zeven weken ter inzage in het gemeentehuis te Roden. Gedurende deze termijn van zeven weken bestaat de gelegenheid om schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het voorstel. We organiseren in september en oktober eveneens drie inspraakbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat de gelegenheid om uw zienswijze mondeling kenbaar te maken. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt.