Artikel De Omgevingsvisie Noordenveld 2030 is vastgesteld

Op 8 februari 2017 heeft de raad de Omgevingsvisie vastgesteld. Een bijzonder moment en een mijlpaal voor onze gemeente.

Van structuurvisie naar Omgevingsvisie

Na een aanloopperiode waarbij verschillende interne en externe factoren van invloed waren op het proces is de structuurvisie, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, getransformeerd naar een Omgevingsvisie op het ruimtelijk en sociaal domein.

Daarmee is deze Omgevingsvisie het uitgangspunt geworden van al onze ambities en beleid en vervangt het de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek- Roden en de WMO-visie 'Voor en met elkaar'.

Actief proces

In februari en maart 2016 hebben wij in een intensief en actief proces met onze inwoners, diverse verenigingen, maatschappelijke-, belangen- en overheidsorganisaties vorm en inhoud gegeven aan de Omgevingsvisie.

Alle input die we hebben opgehaald via dorpsavonden, enquêtes, expertsessies etc. was samengevoegd en vertaald in een concept- Omgevingsvisie. Deze heeft in september/oktober zeven weken ter inzage gelegen. Uiteindelijk zijn er op basis van de ingediende zienswijzen een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. De raad heeft, met inbegrip van nog enkele aanpassingen en toevoegingen, dit vastgesteld in een definitieve Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie digitaal

U kunt de Omgevingsvisie inclusief bijlagendocument digitaal vinden op onze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Vervolg

De uitwerking van de ambities zoals verwoord in de Omgevingsvisie zullen wij met hetzelfde enthousiasme oppakken door middel van uitwerking in Programma's. Bij de uitwerking hiervan hopen wij onze inwoners, organisaties en verenigingen weer te zien, want ook hiervoor geldt dat wij graag deze uitwerkingen actief oppakken.

Strategische visie 2030