Artikel Waarom alweer een visie op de Norgerduinen?

Alweer een visie?

"Ja, want een gezamenlijke visie ontbreekt nog," aldus wethouder Henk Kosters. "Verschillende mensen en partijen voelen zich betrokken bij het gebied. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele visies die er al liggen, maar niet iedereen voelt zich bij die visies betrokken. Mede daarom hebben we de betrokkenheid (nog een keer) aangesproken."

Kansen

"Het is mijn wens om een duurzame oplossing te vinden voor het gebied en ik wil kijken naar een langere periode, langer dan de raadsperiode," aldus Kosters. "We willen met rust en afstand naar het vraagstuk kijken omdat er vele belangen spelen. Er moet verder gekeken worden dan wel of niet permanent wonen. We zijn op zoek naar kansen om verschillende waarden, belangen en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden om zo een plek te bieden aan de vele vormen van gebruik. Denk aan wonen, recreatie en ondernemen. Daarnaast zijn sociale en culturele activiteiten, de natuur en het landschap en de cultuurhistorische waarden in het gebied van belang. Dit alles gaat gepaard met gemeenschapskracht - ook een waarde - om de leefbaarheid in stand te houden."

Expeditie

Ook de provincie Drenthe vindt het een belangrijk onderwerp en proces. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: "Een gebied waarin het om meer gaat dan de vraag of er permanent gewoond mag worden in recreatiewoningen, het gaat om de waarde van het gebied. Het verhaal van het gebied is uw verhaal. Ik daag u uit om dat verhaal te schrijven. De provincie kan u daarbij ondersteunen. Ik vergelijk dit proces met een expeditie. Een expeditie waarvan nu nog niet duidelijk is waar het heen gaat, maar waarbij het wel belangrijk is, zoals bij elke expeditie, om elkaar vast te houden. Als je elkaar niet vasthoudt verdwaal je en raak je elkaar kwijt. Ik hoop dat ik over een tijdje een verhaal voorgeschoteld krijg waar ik als overheid niet om heen kan."

Brede werkgroep Norgerduinen

Het complete proces naar een duurzame visie op de Norgerduinen wordt begeleid door de 'brede werkgroep Norgerduinen'. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente, provincie, vereniging van Eigenaren Oosterduinen, stichting Norgerduinen, Boermarke van het Westeinde van Norg, Staatsbosbeheer , Natuur & Milieufederatie Drenthe, zakenkring Norg, Dorpsbelangenvereniging Norg en vertegenwoordiging vanuit de recreatiesector.

Symposia en werkgroepen

Onder grote belangstelling werd op 14 oktober 2016 een eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een ruimtelijk plan voor de Norgerduinen.

Op 14 februari 2017 vond het tweede symposium plaats waarbij de vele aanwezigen samen aan de slag gingen.

Met 6 werkgroepen, gevormd door bewoners, inwoners, betrokkenen, wordt gewerkt aan een (deel)visie te maken voor de thema's:

  • Bos, natuur & landschap
  • Wonen,
  • Infrastructuur
  • Voorzieningen
  • Veiligheid
  • Vrijetijdseconomie/Toerisme

De uitkomsten van deze deelvisies zullen tijdens het 3e symposium op 27 juni 2017 worden gepresenteerd.

Na dit 3e symposium zullen de 6 werkgroepen, samen met de Brede Werkgroep Norgerduinen de 6 deelvisies samenvoegen tot 1 visie voor de Norgerduinen. Een visie die recht doet aan de wensen van de betrokkenen en van gedeputeerde Tjisse Stelpstra en wethouder Henk Kosters.

Deze totaalvisie zal gepresenteerd worden tijdens het 4e symposium dat gepland staat op 14 november 2017 .

Eventuele opmerkingen tijdens dit symposium zullen dan verwerkt worden waarna het de besluitvormingsprocedure in zal gaan. Uiteindelijk leidt dit tot aanbieding van de visie aan gedeptueerde Tsjisse Stelpstra in december 2017.

Via nieuwsbrieven in de Norger Courant, op www.ditisnorg.nl en onze eigen website houden wij u tijdens dit proces op de hoogte van de laatste stand van zaken.

De nieuwsbrieven vindt u in de rechterkolom.