Artikel Investeringsprogramma Landschap

Inleiding

Binnen de samenwerking Leek-Roden is het Investeringsprogramma Landschap tot stand gebracht met als doel de dynamiek in het landelijke gebied van Noordenveld en Leek te behouden en te versterken. Het Investeringsprogramma Landschap werd vastgesteld in 2013.

Een belangrijke ambitie is de versterking en ontwikkeling van landschap, natuur en recreatie in samenhang met wonen, werken en infrastructuur. De landgoederenzone Nienoord - Terheijl - Mensinge is aangewezen als landschappelijke drager, de groene ruggengraat van het gebied.

Onderdeel van het Investeringsprogramma is het Programma Terheijl.

Programma Terheijl

Diverse partijen zoals Vereniging Natuurschoon, Buurtschap Nietap - Terheijl, Vereniging Natuurlijk-Oostindie-Terheijl, Staatsbosbeheer, Recreatieschap, provincies Drenthe en Groningen, waterschap Noorderzijlvest en ondernemers hebben in 2011 met elkaar een ruimtelijk concept (schetsschuit) gemaakt. Dit concept werd breed gedragen en is begin 2012 gepresenteerd aan de bewoners.

Op dit moment zijn uit het programma Terheijl meerdere projecten ontstaan. Meer informatie over deze projecten vindt u onder andere in de infobulletins.

Naast de start met het programma werd ook duidelijk dat, als vervolg op het ruimtelijk concept, het nodig is een Ruimtelijk Kader voor het plangebied Terheijl vast te stellen. Dit omdat een vastgesteld Ruimtelijk kader nodig is voor het uitvoeren van diverse plannen. Dit ruimtelijk kader is op 4 november 2015 vastgesteld in de raad.

Terheijl als verbindende schakel

Van begin af aan zijn de inspanningen voor Terheijl gericht om water-, natuur- landschap en beheerdoelen in het gebied van Terheijl een sterke impuls te geven en Terheijl verder in het recreatieve regionale netwerk te plaatsen.
Prolander en de gemeente werken gezamenlijk met partijen, organisaties, verenigingen en particulieren in het gebied om hier uitvoering aan te geven.

Door een vergroting van het landgoedgebied na te streven zal Terheijl als een sterke verbindende schakel tussen Nienoord en Mensinge gaan fungeren.

En met de visie uit het Ruimtelijk kader in ons achterhoofd zal Terheijl zich als uniek en interessant woon- werk- en beleefgebied steeds meer profileren als Landgoed van Alleman!

Meedenken en Meedoen

In januari 2016 organiseerden het buurtschap Nietap - Terheijl samen met de Vereniging Natuurschoon en de gemeente de werksessie "Meedenken en Meedoen" in café De Waag.

Met maar liefst 6 korte presentaties en zo'n vijftig belangstellenden kijken we met elkaar terug op een geslaagde avond en veel vervolgafspraken en -projecten.

Landgoed van Alleman - Allemansgoed

Een van de projecten is "Poorten" wat ondertussen getransformeerd is naar het project Entrees- Allemansgoed Terheijl." Voor het project zijn kunstenaars gevraagd hun visie te geven hoe het landgoed met entrees weer herkenbaar kan worden gemaakt. In het project werken we samen met een klankbordgroep met daarin een brede vertegenwoordiging vanuit het gebied Terheijl en zijn omgeving.

In de ogen van de kunstenaars is Terheijl, anders dan de nabijgelegen landgoederen Mensinge en Nienoord, veeleer een mentaal dan een fysiek landgoed. Historisch gezien is het oude landgoed niet meer leesbaar, en ook niet meer 'geldig'. De overleveringen hebben geïnspireerd tot het herdenken van Terheijl als landgoed, tot het schrijven van nieuwe verhalen. Terwijl het land tegenwoordig in het bezit van velen is, lijkt de eigendomsvraag minder belangrijk te zijn geworden. Relevanter is de vraag: "Van wie is het uitzicht?", waarop het antwoord kan zijn: "Van iedereen". Wellicht is daarom de term 'Allemansgoed' wel treffender dan 'landgoed'.

Meer informatie over dit project vind u in het infobulletin 13, in het boekje Allemansgoed Terheijl en op www.allemansgoedterheijl.nl. U kunt ons of de klankbordgroep benaderen wanneer u mee zou willen werken op Allemansvelden, een terrein of veld beschikbaar wilt stellen of andere vragen heeft.

Logo GA    Logo Provincie Drenthe     Logo landgoederen