Noordenveld in cijfers

De totale oppervlakte van de gemeente Noordenveld is: 202 km²

Een van de hoofdtaken van Openbare Werken is het tegen zo gering mogelijke maatschappelijke kosten aanleggen, beheren en onderhouden van de openbare ruimte. Als we praten over openbare ruimte bedoelen we daarmee bijvoorbeeld wegen, rioleringen, openbare verlichting, straatmeubilair, openbaar groen, begraafplaatsen, bossen en landschap.

Waar praten we dan over:

  • Verhardingen:  2.510.000 m²
  • Zandwegen: 16.217 m² 
  • Riolering: 270 km
  • Rioolpersleiding: 175 km
  • Gemalen en pompunits: 640 stuks
  • Groenbeplanting: 1.345.000 m²
  • Bermen: 313.500 m²
  • Bos: 2.100.000 m²
  • Schouwbare sloten: 150 km
  • Speeltoestellen: 350 stuks