Artikel Brandweer werkzaamheden

In de  werkzaamheden van de brandweer zijn te verdelen in 4 hoofdonderdelen:

Preparatie

Preparatie is het voorzien in voorbereidende maatregelen opdat adequate brandbestrijding en hulpverlening plaatsvindt. Hierbij valt te denken aan:

 • de bereikbaarheid van objecten:
 • de aanwezigheid en bereikbaarheid van bluswatervoorziening;
 • bereikbaarheidskaarten voor objecten;
 • aanvalsplannen voor objecten;
 • de voorbereiding en ondersteuning bij het opstellen van rampenbestrijdingsplannen;
 • samenwerking tussen de brandweer, bedrijfsbrandweren  en BHV organisaties in bedrijven en instellingen;
 • het maken van een opleidings- en oefenplan;
 • zorgen voor een effectieve inzet van het beschikbare personeel;
 • aanschaf en onderhoud van het brandweermaterieel.

Preventie

Onder preventie verstaan we activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en beperken van brandgevaar bij het gebruik, bij het bouwen en bij het toepassen van materialen voor installaties. Hiervoor moet de brandweer betrokken zijn bij:

 • de bouwregelgeving
 • het bouwbesluit
 • de bouwverordening.
 • afgifte en controle gebruiksvergunningen
 • adviseren over afgifte van milieuvergunningen
 • voorlichting aan scholen bedrijven en instellingen

Pro-actie

Pro-actie taken zijn activiteiten gericht op voorkomen van voorzienbare calamiteiten en zware ongevallen. Hiervoor doet de brandweer aan inventarisatie van brandrisico's en ongeval en grootschalige risico’s. Hiervoor moet de brandweer betrokken zijn bij:

 • ruimtelijke planning
 • routering gevaarlijke stoffen
 • integrale veiligheid 

Repressie

Brandbestrijding en technische hulpverlening is nog steeds een belangrijke taak van de brandweer. Ondanks meer aandacht voor de pro-actie en preventie zullen er altijd branden en ongevallen plaatsvinden. Brandweer Noordenveld rukt jaarlijks 140 tot 150 maal uit voor brandbestrijding of technische hulpverlening.
Bij de repressieve taak zijn drie niveaus te onderscheiden, te weten:

 • de basiszorg
 • specialismen
 • grootschalig en bijzonder optreden