Artikel Onderhoud openbare ruimte

De gemeente onderhoudt de openbare ruimte. Dit onderhoud draagt bij aan een prettige leefomgeving. Sinds 2009 gebruikt de gemeente Noordenveld hiervoor een systeem dat BOR heet. BOR staat voor Beheer Openbare Ruimte. Onder de openbare ruimte vallen bij voorbeeld grasvelden en plantsoenen, wegen en paden, maar ook straatmeubilair (van speeltoestellen tot lantaarnpalen).

De BOR-systematiek onderscheidt 3 niveaus van onderhoud: hoog, basis en laag. In de Kwaliteitscatalogus BOR 2016 kunt u zien wat de kwaliteitsniveaus inhouden voor de verschillende elementen in de openbare ruimte.

Bij de invoering van het BOR-systeem heeft de gemeenteraad samen met de inwoners bepaald dat de gewenste kwaliteit van het onderhoud Basis is. De afspraak is dat na elke gemeenteraadsverkiezing opnieuw wordt gekeken naar het niveau van onderhoud. In 2012 is de kwaliteit in verband met bezuinigingen verlaagd naar niveau Laag.

In 2016 wordt opnieuw naar het niveau van onderhoud gekeken. De gemeente gaat hiervoor in gesprek met wijk- en dorpsbelangenverenigingen. Basis voor dit gesprek is de Omgevingsvisie Noordenveld 2030 die samen met de inwoners, organisaties en verenigingen is opgesteld.