Artikel Voorkeursrecht gemeenten Peize zuid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken op grond van artikel 7 eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld op 31 mei 2017 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg besloten heeft de hierna aangegeven percelen grond aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Deze percelen grond zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende tekening en de perceellijst met kadastrale aanduidingen, oppervlakten en namen van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Het besluit van de gemeenteraad op grond van artikel 5 Wvg heeft een geldingsduur van maximaal drie (3) jaren.
Het raadsbesluit ligt samen met de bijbehorende documenten, bevattende de tekening en de perceellijst met kadastrale aanduidingen, oppervlakten en namen van eigenaren en zakelijk gerechtigden alsmede overige relevante gegevens, vanaf 6 juni 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Openingstijden van het Gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de heer A.M. Kooistra via het algemene telefoonnummer van de gemeente.
Het besluit van de gemeenteraad wordt beschouwd als een besluit waarop de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Belanghebbenden kunnen met ingang van 3 juni 2017 gedurende de termijn van zes (6) weken een bezwaarschrift indienen bij de Gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • a) de naam en het adres van de indiener;
  • b) dagtekening;
  • c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
  • d) de gronden van bezwaar.

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen heeft. Met het oog hierop kan degene die bezwaar heeft gemaakt een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is vereist dat er gelet op de bij het besluit betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen (sector Bestuursrecht), Postbus 150, 9700 AD Groningen. Aan de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

31 mei 2017,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.