Artikel Welstandscommissie

Een bouwaanvraag wordt bekeken door de welstandscommissie. Dit is een commissie met hoofdzakelijk onafhankelijke deskundigen. Zij letten erop of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Voordat u een bouwaanvraag doet, is overleg met de welstandscommissie soms handig. Twijfelt u of uw bouwplan door de commissie wordt goedgekeurd? U kunt overleg aanvragen via het omgevingsloket online (OLO). Op deze manier bespaart u wellicht onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekeningen.

Kosten

Voor zowel een omgevingsvergunningsaanvraag als het vooroverleg zijn leges verschuldigd.

Meer informatie

Met vragen kunt u tijdens openingsuren terecht bij de balie Bouwen en Wonen, tel. 050 - 50 27 222.
De meest actuele welstandsnota staat onder het kopje "Kijk ook naar" onderaan dit scherm. Ook staat hier een link naar de Bijeenkomsten & vergaderingen van de gemeente. Hierin kunt u o.a. de vergaderdata van de welstandscommissie vinden.

Uitbreiding/aanscherping van de excessenregeling van de gemeentelijke welstandsnota

De gemeenteraad heeft op 26 maart 2014 de uitbreiding/aanscherping van de excessenregeling van de gemeentelijke welstandsnota vastgesteld.

Vergunningsvrije bouwwerken of vergunningsvrije wijzigingen aan bestaande bouwwerken hoeven niet te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Deze bouwwerken mogen echter niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. In de excessenregeling van de welstandsnota zijn de criteria opgenomen die het college van burgemeester en wethouders toepassen bij de beoordeling of sprake is van ernstige mate van strijd met redelijke eisen van welstand.

De uitgebreide/aangescherpte excessenregeling is ook van toepassing op gebouwen en bouwwerken, die in het verleden gebouwd zijn met vergunning en door ernstig verval of verandering hevige reacties oproepen. Tegen uiterlijke verwaarlozing kan worden opgetreden als het college van oordeel is dat sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand.

De nieuwe excessenregeling van de Welstandsnota Noordenveld 2008 treedt in werking na de bekendmaking van de vaststelling. Geïnteresseerden kunnen de welstandsnota Noordenveld 2008 tijdens de openingsuren inzien in het gemeentehuis van de gemeente Noordenveld, Raadhuisstraat 1 te Roden.
Deze publicatie vindt plaats naar aanleiding van het bepaalde in de artikelen 3:40 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.