Artikel Voorbereidingsbesluit deelgebied Nietap

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de Gemeenteraad op 25 maart 2015 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het volgende binnen de gemeente gelegen gebied:

- gebied omsloten door J.P. Santeeweg, Thedemalaan, Hooilanden en het perceel J.P. Santeeweg 64 te Nietap, met uitzondering van binnen dat gebied gelegen percelen met bestaande bebouwing, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1699.2015VB012-vg01 met bijbehorende bestanden.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 15 april 2015, tevens dag van de inwerkingtreding, bij de balie in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden, voor een ieder ter inzage. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar.

De stukken zijn ook langs elektronische weg te raadplegen op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wettelijk is bepaald dat tegen voorbereidingsbesluiten geen bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Roden, 14 april 2015

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld,
J.H. van der Laan, burgemeester J.H. Bakker, secretaris