Artikel Ontwerp omgevingsvergunning Ds. Germsweg 11 in Veenhuizen

Deze ontwerpomgevingsvergunning maakt het bouwen van een woning met atelier op het perceel Ds. Germsweg 11 in Veenhuizen mogelijk. Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning met atelier op het perceel Ds. Germsweg 11 in Veenhuizen.

Inzage

Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager bekendgemaakt op 7 november 2017. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken kunt u inzien van 9 november tot en met 20 december 2017 in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2017PB023-cc01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl.

Zienswijze

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 14 050. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbesluit.