Artikel Ontwerp-omgevingsvergunning Veldweg 28 in Nieuw-Roden

Deze ontwerp-omgevingsvergunning maakt het uitbreiden van 2 kalverstallen aan de Veldweg 28 in Nieuw-Roden mogelijk. De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 januari tot en met 14 februari 2018 ter inzage.

Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • Veldweg 28 te Nieuw-Roden, het uitbreiden van twee kalverenstallen.

Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager bekendgemaakt op 28 december 2017. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 januari tot en met 14 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl in de Staatscourant, het Roder Journaal en De Krant.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Lena Nijland van het team Bouw- en woningtoezicht via het telefoonnummer 14 050. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbesluit.