Artikel Ontwerp-omgevingsvergunning Norlingerweg 9 in Peize

Deze ontwerp-omgevingsvergunning maakt het mogelijk een woning te bouwen op Norlingerweg 9 in Peize. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 februari tot en met 28 maart 2018 ter inzage.

Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Norlingerweg 9 te Peize, kadastraal bekend Peize, sectie N, nummer 72, het oprichten van een woning.
Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager bekendgemaakt op 14 februari 2018. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 februari tot en met 28 maart ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2017PB025-ow01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, in de Staatscourant, het Roder Journaal en De Krant.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer C. Abma van het team Realisatie via het telefoonnummer 14 050. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbesluit.