Artikel Ontwerp-omgevingsvergunning Norgervaart 26 in Huis ter Heide

Deze ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een bedrijfshal aan de Norgervaart 26 in Huis ter Heide en ligt met ingang van 8 september 2016  gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Onder Meer informatie vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

 


 

Op 9 mei 2016 ontvingen burgemeester en wethouders van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project "Nieuwbouw bedrijfshal 17x30x3,5x25 gr." De aanvraag gaat over Norgervaart 26 te Huis ter Heide. De aanvraag is bij de gemeente Noordenveld geregistreerd onder
nummer wb16/0216, bekend in het omgevingsloket online (OLO) onder nummer 2296251.

Besluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen op basis van artikel 2.1, lid a en lid c, juncto artikel 2.10 en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Zij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning geldt voor de activiteiten:

  • Bouwen
  • Ontheffing ruimtelijke ordening

Onderdeel van het besluit vormen:

  • Toestemming voor de nieuwbouw van een bedrijfshal

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3.10 van de Wabo). Burgemeester en Wethouders hebben de aanvraag ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet daaraan.

Advies

Wij hebben de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

  • Provincie Drenthe
  • Waterschap Reest en Wieden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Het waterschap heeft opgemerkt dat de Keur van het waterschap niet van toepassing is. Het
waterschap heeft een positief wateradvies afgegeven. Hoewel de bestemming en de grootte van

  • het plan een geringe invloed hebben op de waterhuishouding is dit geen grond voor het hebbenvan een watervergunning.
  • De Provincie Drenthe heeft geen bezwaar tegen de uitbreiding, maar vraagt wel om een nadere motivering waarom dit bedrijf als buitengebied gebonden bedrijf moet worden beschouwd.

Verklaring van geen bedenkingen

De raad van de gemeente Noordenveld heeft deze aanvraag laten vallen onder de categorieën van
gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist.

Stukken ter inzage en mogelijkheid indienen zienswijzen

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken liggen met ingang van september 2016 gedurende 6 weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast kunt u de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016PB016-ow01) en www.officielebekendmakingen.nl.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. Voor mondelinge zienswijzen kunt u voor een afspraak contact opnemen via telefoonnummer 14 050. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbesluit.