Artikel Ontwerp-omgevingsvergunning Hoofdweg 7 te Een-West

Deze ontwerpomgevingsvergunning maakt de oprichting van een bijgebouw (schuur) bij de bestaande woning Hoofdweg 7 te Een-West mogelijk, in ruil voor de sloop van de bestaande bijgebouwen op de locatie. Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- het bouwen van een bijgebouw;
- bouwen in afwijking van het bestemmingsplan;

Inzage

Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager bekendgemaakt op 29 november 2017. De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en de oplegnotitie m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van 7 december 2017 gedurende 6 weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast kunt u de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2017PB027-ow01), de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl en www.officiëlebekendmakingen.nl.

Indien zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. Voor mondelinge zienswijzen kunt u voor een afspraak contact opnemen via telefoonnummer 14 050. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbesluit.