Artikel Ontwerp-omgevingsvergunning Hoofdweg 7 in Peest

Deze ontwerp-omgevingsvergunning maakt het mogelijk een kapschuur met daarin bedrijfsactiviteiten voor een loonwerk- annex hoveniersbedrijf te realiseren op Hoofdweg 7 te Peest. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 maart tot en met 11 april 2018 ter inzage.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor een kapschuur met daarin bedrijfsactiviteiten voor een loonwerk- annex hoveniersbedrijf.

Inzage

Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager bekendgemaakt op 21 februari 2018. De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2018PB029-ow01). De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, in de Staatscourant, in het Roder Journaal en De Krant.

Zienswijze

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Erik Mosterman van het team Realisatie via het telefoonnummer 14 050. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbesluit.