Artikel Ontwerp-omgevingsvergunning en oplegnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling Asserstraat 94-96 in Zuidvelde

Deze ontwerp-omgevingsvergunning maakt de bouw en het in gebruik nemen van een pluimveestal en landbouwloods in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk aan de Asserstraat 94-96 in Zuidvelde. Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.


Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- het bouwen van een pluimveestal en landbouwloods;
- bouwen in afwijking van het bestemmingsplan;
- het in gebruik nemen van de gebouwen ten behoeve van milieu.

Voorafgaand aan de omgevingsvergunningaanvraag is een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen. Het besluit op de m.e.r.-beoordeling is op 13 juli 2015 gepubliceerd. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wijkt echter af van de aangevraagde activiteit. Daarom is een oplegnotitie voor de m.e.r.-beoordeling opgesteld.

Stukken ter inzage en mogelijkheid indienen zienswijzen

Het voornemen is schriftelijk aan de aanvrager bekendgemaakt op 29 maart 2017. De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en de oplegnotitie m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van 6 april 2017 gedurende 6 weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast kunt u de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2017PB020-ow01), de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl en www.officiëlebekendmakingen.nl.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. Voor mondelinge zienswijzen kunt u voor een afspraak contact opnemen via telefoonnummer 14 050. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan worden ingesteld als u belanghebbende bent en ook een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het genoemde ontwerpbesluit.