Artikel Omgevingsvergunning Norgervaart 26 in Huis ter Heide

Omgevingsvergunning Norgervaart 26 in Huis ter Heide

Deze omgevingsvergunning voorziet in de oprichting van een bedrijfshal op het perceel Norgervaart 26 in Huis ter Heide en ligt van donderdag 3 november 2016 tot en met woensdag 14 december 2016 voor een ieder ter inzage.

Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.


Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij op 25 oktober 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor het oprichten van een bedrijfshal op het perceel
- Norgervaart 26 te Huis ter Heide.

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 3 november 2016 tot en met woensdag 14 december 2016 tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis.
Daarnaast kunt u de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016PB016-vg01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

Tegen de vergunning kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.