Artikel Omgevingsvergunning en oplegnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling Asserstraat 119-121 in Zuidvelde

Deze omgevingsvergunning maakt de bouw en het in gebruik nemen van 2 pluimveestallen en een biomassaketel in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk aan de Asserstraat 119-121 in Zuidvelde. Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.


 

Tekst bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij op 25 juli 2017 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
- het bouwen van twee pluimveestallen en een biomassaketel (houtgestookte C.V.-kachel);
- bouwen in afwijking van het bestemmingsplan;
- het in gebruik nemen van de gebouwen ten behoeve van milieu.

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning gewijzigd. Zo is als voorwaarde gesteld dat de landschappelijke inpassing, zoals aangegeven in het erfinpassingsplan, dient te worden gerealiseerd en in stand te worden gehouden.

Voorafgaand aan de omgevingsvergunningaanvraag is een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen. Het besluit op de m.e.r.-beoordeling is op 13 juli 2015 gepubliceerd. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit wijkt echter af van de aangevraagde activiteit. Daarom is een oplegnotitie voor de m.e.r.-beoordeling opgesteld.

Inzage

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 augustus 2017 tot en met 13 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699. 2017PB021-vg01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Beroep

Tegen de vergunning kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij burgemeester en wethouders over de ontwerp-vergunning;
b. een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij burgemeester en wethouders, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Inwerking

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noord-Nederland worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.