Artikel Omgevingsvergunning De Horst 12 in Peize

Door deze omgevingsvergunning worden 2 recreatie-appartementen gelegaliseerd in een bijgebouw aan De Horst 12 in Peize en ligt van donderdag 29 september 2016 tot en met woensdag 9 november 2016 ter inzage.

Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.


Officiële tekst bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij op 20 september 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor de legalisatie van twee recreatie-appartementen:

Bouwen/Afwijking
- De Horst 12 te Peize.

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 29 september 2016 tot en met woensdag 9 november 2016 tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast kunt u de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2014PB009-vg01) en de gemeentelijke website: www.gemeentenoordenveld.nl.
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

Tegen de vergunning kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord- Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.