Artikel Omgevingsvergunning Bos en Duin 19 in Steenbergen

Deze omgevingsvergunning geeft toestemming voor de uitbreiding van een recreatiewoning op het perceel Bos en Duin 19 te Steenbergen en ligt met ingang van donderdag 15 september 2016 tot en met woensdag 26 oktober 2016 ter inzage.

Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.


Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij op 6 september 2016 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor de uitbreiding van een recreatiewoning op het perceel Bos en Duin 19 te Steenbergen.

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 september 2016 tot en met woensdag 26 oktober 2016 tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast kunt u de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016PB018-vg01) en onder Meer informatie.

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

Tegen de vergunning kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.