Artikel Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat precies omschreven wat er op een bepaald grondgebied mag plaatsvinden: woningbouw, industrie, recreatie, horeca enzovoort. In het buitengebied hebben percelen bijvoorbeeld vaak een agrarische bestemming. Ook staan in bestemmingsplannen bouwregels, zoals de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken.

Wanneer u wilt bouwen of verbouwen, vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. De gemeente toetst uw bouwplannen aan het geldende bestemmingsplan. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden vrijstelling verlenen. Het bestemmingsplan is bindend: het geldt zowel voor inwoners, bedrijven als voor de gemeente zelf.

Onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Een toelichting
  Hierin zijn de kenmerken vastgelegd van het gebied dat het plan omvat (bijvoorbeeld buitengebied, dorpskern of kern). Daarnaast kan in de toelichting een verwijzing staan naar ruimtelijke plannen van het Rijk of de provincie. Verder worden vaak de ontwikkelingen voor het plangebied in kaart gebracht.
 • Regels
  In de regels staat onder andere aangegeven waarvoor de grond gebruikt mag worden, welke bouwhoogtes zijn toegestaan en welke minimale afstand tot naastgelegen percelen aangehouden moet worden.
 • Plankaart
  De plankaart is een soort plattegrond van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Hierop staan onder andere de bestemmingen die aan gronden zijn toegekend en zogenaamde bouwvlakken waarbinnen de bebouwing moet plaatsvinden.

De regels en de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan.

Geldende bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplannen die in de gemeente Noordenveld van kracht zijn, kunt u inzien aan de balie in het gemeentehuis en op de website onder 'Geldende bestemmingsplannen'.

Nieuwe bestemmingsplannen

Wanneer er een nieuw bestemmingsplan moet komen of een bestaand bestemmingsplan moet worden gewijzigd, dan doorloopt dit plan een bestemmingsplanprocedure met verschillende fasen van inspraak.

Tijdens de bestemmingsplanprocedure ligt het bestemmingsplan diverse keren ter inzage.

Een bestemmingsplanprocedure doorloopt meestal de volgende fasen:

 • voorontwerp
 • ontwerp
 • bestemmingsplan

Belangstellenden kunnen het bestemmingsplan in elke fase inzien aan de balie en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen nu ook ter inzage tijdens zomervakantie

Nieuwe beleidslijn: ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen worden voortaan ook gedeeltelijk in de zomervakantie ter inzage gelegd.

Bestemmingsplannen moeten op 2 momenten 6 weken ter inzage worden gelegd: 1 keer als ontwerpbestemmingsplan en 1 keer bij het besluit tot de vaststelling van het bestemmingsplan. In de gemeente Noordenveld werden ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen niet tijdens de zomervakantie ter inzage gelegd.

Het college heeft na overleg met het presidium van de gemeenteraad besloten om deze afspraak te veranderen. Voortaan mogen ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen maximaal 3 weken in de zomervakantie ter inzage worden gelegd. Dit mag aan het begin of aan het einde van de zomervakantie.

Als een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, moet de gemeente dit melden in een officiële bekendmaking. Dit gebeurt op de gemeentepagina in de krant en digitaal op www.overheid.nl. Hier kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice. Hierin staan actuele bekendmakingen over uw buurt.