Artikel Voorontwerp bestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden

Dit bestemmingsplan maakt bouw van een aantal levensloopgeschikte woningen mogelijk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden

Ten gevolge van het efficiënter inzetten van maatschappelijk vastgoed kwamen de bibliotheek aan de Meester Apothekerstraat en de voormalige MAVO aan de Boskamp te Roden leeg te staan. Inmiddels zijn deze gebouwen gesloopt. Daarnaast heeft de woningcorporatie Woonborg in 2010 een aantal sterk verouderde huurwoningen aan de Secretaris Buiteveldlaan gesloopt. Beide locaties grenzen aan elkaar en een gezamenlijke herontwikkeling ligt voor de hand. Voor Roden is dit een unieke binnendorpse locatie met een breed palet aan voorzieningen dichtbij. De gemeente Noordenveld wil hier in samenwerking met Woonborg levensloopgeschikte woningen realiseren.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal eerst een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Inmiddels is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld dat gereed is voor de inspraak. Hierin is aangegeven wat het streefbeeld van de verkaveling en infrastructuur is. Verder is het de bedoeling dat de woningbouw wordt ingepast in de bestaande woonomgeving. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. Met ingang van donderdag 30 maart tot en met woensdag 10 mei 2017 ligt het voorontwerp ter inzage. U kunt dit inzien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl , www.officielebekendmakingen.nl 

Tijdens de inspraakperiode kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling een inspraakreactie geven. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor een mondelinge reactie kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw L. Beerlink van de vakgroep Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, telefoon 14 050. Uw reactie nemen wij mee bij de verdere voorbereiding. Indien dit reden is om het bestemmingsplan aan te passen dan zullen deze in het ontwerpbestemmingsplan worden meegenomen. Het is de bedoeling een ontwerpbestemmingsplan omstreeks juni 2017 ter inzage te leggen. Deze wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.