Artikel Ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 22 in Westervelde

Het ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden is bedoeld om een (uitbreiding van een) bijgebouw aan de Schoolstraat 22 te Westervelde mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 16 november tot en met woensdag 27 december 2017.

De onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan kunt u downloaden onder het kopje Kijk ook naar.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Schoolstraat 22 te Westervelde' ter inzage wordt gelegd.

Het betreffende bestemmingsplan voorziet gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan om een (uitbreiding van een) bijgebouw aan de Schoolstraat 22 te Westervelde mogelijk te maken. Het plangebied, Schoolstraat 22 te Westervelde, ligt nabij de kruising van de Schoolstraat en de Kampweg in Westervelde. Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Norg, sectie V, nummer 47, gelegen aan de Schoolstraat en Kampweg en het perceel kadastraal bekend gemeente Norg, sectie V, nummer 46 gelegen aan de Kampweg. Op grond van de huidige juridische/planologische regeling is het niet mogelijk om een (uitbreiding van een) bijgebouw binnen de agrarische bestemming te realiseren. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 november tot en met 27 december ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2017BP064-ow1) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 22 te Westervelde. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de heer C. Abma van het team Realisatie, telefoon 14 050.