Artikel Ontwerpbestemmingsplan Natuur en landschapsboerderij Noordsche Veld

Dit ontwerpbestemmingsplan gaat over de bouw van een natuur- en landschapsboerderij die bestaat uit een publiek horecadeel met bedrijfswoning en een kantoor van Staatsbosbeheer ten westen van het Donderboerkamp, op de plaats van het huidige parkeerterrein in het bos. Het plan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 juni tot en met 19 juli 2017 ter inzage.

Onder het kopje 'Kijk ook naar' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Natuur- en Landschapsboerderij Noordsche Veld ter inzage wordt gelegd. Het initiatief omvat de realisatie van een natuur- en landschapsboerderij, welke bestaat uit een publiek horecadeel met bedrijfswoning en een kantoor van Staatsbosbeheer. De beoogde locatie van de nieuwe bebouwing ligt ten westen van het Donderboerkamp, ter plaatse van het huidige parkeerterrein in het bos. Het theehuis de Bosrand, aan de overzijde van de Donderseweg, wordt gesloopt en het terrein wordt natuurlijk ingericht. De horecafunctie hiervan wordt verplaatsen naar de natuur- en landschapsboerderij. Naast de sanering van de Bosrand worden ter compensatie van het verlies aan Natuurnetwerk Nederland (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) de voormalige tennisbanen bij het Mensingebos verwijderd en natuurlijk ingericht.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 juni 2017 tot en met woensdag 19 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016BP059-ow01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Zienswijze

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuur- en Landschapsboerderij Noordsche Veld. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Erik Mosterman, van het team Realisatie via het telefoonnummer 14 050.

Zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan. Indien u in een later stadium beroep wenst aan te tekenen tegen de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan, dan dient u belanghebbende te zijn en u moet in de huidige fase een zienswijze hebben ingediend.