Artikel Ontwerpbestemmingsplan locatie Rottinghuis Nietap

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan de J.P. Santeeweg in Nietap. Het plan ligt van 11 augustus tot en met 22 september 2016 ter inzage.

Onder 'Meer informatie' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.


Ontwerpbestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap'

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap' (IDN: NL.IMRO.1699.2015BP050-ow01) met ingang van donderdag 11 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Noordenveld www.gemeentenoordenveld.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Het betreffende bestemmingsplan heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan de J.P. Santeeweg in Nietap. De locatie is gelegen aan de noordzijde van de J.P. Santeeweg ter hoogte van de kruising met de Natuurschoonweg. Op deze locatie waren voorheen een herberg, een café en een wagenmakerij gevestigd. Deze bebouwing is een aantal jaren geleden gesloopt en de locatie ligt sindsdien braak. Het concrete voornemen betreft het herontwikkelen van het braakliggend terrein naar een woningbouwlocatie. Er worden totaal 11 grondgebonden woningen gerealiseerd met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen. Met het inrichten van het gebied wordt rekening gehouden met een mogelijke ontwikkeling van het achterliggende gebied.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl , onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Locatie Rottinghuis te Nietap'. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw I.A. Kadijk van de vakgroep Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, telefoon 14 050.

Inspraakbesluit Welstand – aanpassing Welstandsnota t.b.v. de Rottinghuis-locatie

In het kader van de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen moet de bebouwing díe op grond van dit nieuwe bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. Aan de welstandscommissie is de taak opgedragen om deze toetsing uit te voeren. Hiervoor gebruikt de commissie de criteria die in de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota Noordenveld 2008 zijn opgenomen. Deze redelijk eisen van welstand zijn in de nota opgenomen in de vorm van algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria.

Omdat de voor de Rottinghuis-locatie geldende gebíedscriteria uit de welstandsnota niet zijn toegesneden op de beoogde nieuwe ontwikkelingen dient de welstandsnota hierop te worden aangepast.

Het wijzigen van de welstandsnota is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 6 april 2016 besloten om het voornemen uit te spreken om de welstandsnota aan te passen door het bestaande 'Gebied 30 Nietap - centrum en lintbebouwing' op te splitsen in 'Gebied 30 Nietap - centrum' en 'Gebied 30a Nietap - lintbebouwing' en de welstandscriteria voor 'Gebied 30 Nietap - centrum' aan te passen ten behoeve van de ontwikkeling van de Rottinghuis-locatie, een en ander als aangegeven in bijlage 1 behorende bij het besluit en om op dit voornemen de wettelijk voorgeschreven inspraak te voeren en ten behoeve daarvan het bijbehorende inspraakbesluit (bijlage 2) vast te stellen.

Overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Noordenveld 2012 wordt de uitvoering van de inspraak opgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Gezien de onderlinge samenhang worden het ontwerpbestemmingsplan voor de Rottinghuis-locatie en het voorstel om voor deze locatie de welstandsnota aan te passen tegelijkertijd ter visie gelegd. Kort gezegd wordt in het ontwerpbestemmingsplan aangegeven wat, waarvoor, waar en hoeveel gebouwd mag worden. De concept welstandscriteria zijn van invloed op de uiterlijke verschijningsvorm van de te bouwen bouwwerken, dus hoe er gebouwd mag worden.

Het voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota ligt dus gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap' ter inzage in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast kan het voorstel geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.gemeentenoordenveld.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen ingezetenen en natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben een zienswijze omtrent het voorstel om de welstandsnota aan te passen schriftelijk kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding van 'Zienswijze aanpassing welstandsnota Locatie Rottinghuis te Nietap'.

Op 14 september 2016 zal om 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden, een hoorzitting worden gehouden. Tijdens deze hoorzitting bestaat de gelegenheid om mondeling met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur (de heer H. Tappel) van gedachten te wisselen over het voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota, daarbij kunnen ook mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Daarnaast kan ook een afzonderlijke afspraak worden gemaakt met de heer H. Tappel van de vakgroep Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 14 050 om mondeling zienswijzen kenbaar te maken.

Roden, 10 augustus 2016