Artikel Ontwerpbestemmingsplan locatie Esweg in Nieuw-Roden

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een kavel aan de Esweg aan de rand van Nieuw-Roden. De locatie biedt ruimte aan dertien vrijstaande woningen (en parallelweg). Het plan ligt van 25 augustus tot en met 6 oktober 2016 ter inzage.

Onder 'Meer informatie' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.


 

Tekst officiële bekendmaking

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan 'Locatie Esweg te Nieuw-Roden' (IDN: NL.IMRO.1699.2015BP052-ow01) met ingang van donderdag 25 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Noordenveld www.gemeentenoordenveld.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in een ontwikkeling van een kavel aan de Esweg aan de rand van Nieuw-Roden, tegenover het hertenkamp Erebergkamp. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie P, nummer 371. De locatie biedt ruimte aan dertien vrijstaande woningen (en parallelweg) die ontwikkeld zullen worden aan de hand van een collectief particulier opdrachtgeverschaptraject (CPO). Hierin worden de individuele wensen van de toekomstige bewoners zorgvuldig geïnventariseerd, samengebracht en meegenomen in de planvorming.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl , onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Locatie Esweg te Nieuw-Roden'. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw I.A. Kadijk van de vakgroep Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, telefoon 14 050.

Inspraakbesluit Welstand – aanpassing Welstandsnota t.b.v. de Esweg-locatie

In het kader van de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen moet de bebouwing díe op grond van dit nieuwe bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. Aan de welstandscommissie is de taak opgedragen om deze toetsing uit te voeren. Hiervoor gebruikt de commissie de criteria die in de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota Noordenveld 2008 zijn opgenomen. Deze redelijk eisen van welstand zijn in de nota opgenomen in de vorm van algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria.

Omdat de voor de Esweg-locatie geldende gebíedscriteria uit de welstandsnota niet zijn toegesneden op de beoogde nieuwe ontwikkelingen dient de welstandsnota hierop te worden aangepast.

Het wijzigen van de welstandsnota is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 6 april 2016 besloten om het voornemen uit te spreken om de welstandsnota aan te passen overeenkomstig het voorstel aanpassing van de welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Esweg- locatie te Nieuw-Roden, concept 1 maart 2016, dat als bijlage 1 bij het besluit is opgenomen en om op dit voornemen de wettelijk voorgeschreven inspraak te voeren en ten behoeve daarvan het bijbehorende inspraakbesluit (bijlage 2) vast te stellen.

Overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Noordenveld 2012 wordt de uitvoering van de inspraak opgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Gezien de onderlinge samenhang worden het ontwerpbestemmingsplan voor de Esweg-locatie en het voorstel om voor deze locatie de welstandsnota aan te passen tegelijkertijd ter visie gelegd. Kort gezegd wordt in het ontwerpbestemmingsplan aangegeven wat, waarvoor, waar en hoeveel gebouwd mag worden. De concept welstandscriteria zijn van invloed op de uiterlijke verschijningsvorm van de te bouwen bouwwerken, dus hoe er gebouwd mag worden.

Het voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota ligt dus gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan 'Locatie Esweg te Nieuw-Roden' ter inzage in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast kan het voorstel geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.gemeentenoordenveld.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen ingezetenen en natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben een zienswijze omtrent het voorstel om de welstandsnota aan te passen schriftelijk kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding van 'Zienswijze aanpassing welstandsnota Locatie Esweg te Nieuw-Roden'.

Op 14 september 2016 om 16.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden, zal een hoorzitting worden gehouden. Tijdens deze hoorzitting bestaat de gelegenheid om mondeling met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur (de heer H. Tappel) van gedachten te wisselen over het voornemen, daarbij kunnen ook mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Daarnaast kan ook een afzonderlijke afspraak worden gemaakt met de heer H. Tappel van de vakgroep Bouw- en Woningtoezicht, telefoon 14 050 om mondeling zienswijzen kenbaar te maken.

Roden, 24 augustus 2016