Artikel Ontwerpbestemmingsplan Herziening Westeres in Roden

Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een verruiming van de bestemming voor grootschalige detailhandel in het gebied aan de Westeresch in Roden. Het  ligt ter inzage vanaf donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018.

De onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan kunt u downloaden onder het kopje Kijk ook naar.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Herziening Westeres (NL.IMRO.1699.2016BP065-ow01) ter inzage wordt gelegd.
Het betreft hier het gebied aan de Westeresch te Roden waar met name grootschalige detailhandel is toegestaan. De afgelopen tijd bleek er behoefte te bestaan om deze bestemming te verruimen. Middels dit bestemmingsplan wordt hieraan tegemoet gekomen.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor iedereen van donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl , op de website van de gemeente www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen en op www.officielebekendmakingen.nl .
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de raad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herziening Westeres".. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw Léan Beerlink van de afdeling Beleid en Realisatie via het telefoonnummer 14 050.

Roden, 20 december 2017