Artikel Ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden

Het ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden is bedoeld voor de realisatie van maximaal 54 levensloopgeschikte woningen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 24 oktober tot en met woensdag 4 oktober 2017.

De onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan kunt u downloaden onder het kopje Kijk ook naar.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Boskamp Roden (NL.IMRO.1699.2016BP051-ow03) ter inzage wordt gelegd.

Het betreft hier een gebied waar in het verleden een bibliotheek , een school alsmede woningen stonden. Na de sloop hiervan vindt er met woningcorporatie Woonborg een gezamenlijke herontwikkeling van dit gebied plaats. De gemeente Noordenveld wil samen met Woonborg ten hoogste 54 levensloopgeschikte woningen op de Boskamplocatie te Roden realiseren. Dit initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor de woonwijken van Roden zodat voor het gebied een nieuw bestemmingsplan is opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor iedereen van donderdag 24 augustus 2017 tot en met woensdag 4 oktober 2017. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, op de website van de gemeente www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen en op www.officielebekendmakingen.nl .

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de raad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp Roden. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw Léan Beerlink van de afdeling Beleid en Realisatie via het telefoonnummer 14 050.

Roden, 23 augustus 2017.