Artikel Ontwerpbestemmingsplan Gastenhuis Schoolstraat in Roden

Dit ontwerpbestemmingsplan omvat de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende mensen aan de Schoolstraat 5 - 7 in Roden. In het verleden bevond zich hier bebouwing van de Scheepstraschool, een basisschool en een woning. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het Centrum van Roden zodat voor het gebied een nieuw bestemmingsplan is opgesteld.


Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Gastenhuis Schoolstraat te Roden (NL.IMRO.1699.2016BP053-ow01) ter inzage wordt gelegd.


Het initiatief omvat de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende mensen. Het Gastenhuis wordt geleid door een inwonend zorg(echt)paar. Zij is verantwoordelijk voor alle zorg die in en vanuit het huis geboden wordt voor mensen met dementie. De woonvoorziening wordt gerealiseerd op het braakliggende terrein aan de Schoolstraat 5 – 7 te Roden. In het verleden bevond zich hier bebouwing van de Scheepstraschool, een basisschool en een woning. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het Centrum van Roden zodat voor het gebied een nieuw bestemmingsplan is opgesteld.


Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor iedereen ter inzage van donderdag 26 januari 2017 tot donderdag 9 maart 2017. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, op deze website en op www.officielebekendmakingen.nl.
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de raad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Gastenhuis te Roden". Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw Léan Beerlink van de vakgroep Ruimtelijke ordening en Stedenbouw via het telefoonnummer 14 050.