Artikel Ontwerpbestemmingsplan De Fledders 8 in Zuidvelde

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de vergroting van het bouwvlak tot 2 hectare van het agrarische bedrijf voor extra opslag- en verwerkingscapaciteit in de akkerbouw, extra stalruimte voor vergroting van de melkveehouderij en extra ruimte voor het plaatsen van een mestopslag silo en ruwvoer opslag. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018 ter inzage.

De onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan kunt u downloaden onder het kopje Kijk ook naar.

Officiële tekst bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'de Fledders 8 te Zuidvelde' ter inzage wordt gelegd.

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de vergroting van het bouwvlak tot 2 hectare van het agrarische bedrijf, plaatselijk bekend De Fledders 8 te Zuidvelde. Op het agrarische bedrijf dat bestaat uit een akkerbouw- en een melkveehouderijtak is behoefte aan extra opslag- en verwerkingscapaciteit in de akkerbouw, extra stalruimte voor vergroting van de melkveehouderij en extra ruimte voor het plaatsen van een mestopslag silo en ruwvoer opslag.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 december tot en met 17 januari ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016BP061-ow01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan de Fledders 8 te Zuidvelde. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de heer C. Abma van het team Realisatie, telefoon 14 050.