Artikel Ontwerp bestemmingsplan fietstunnel Peizerwold

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de aanleg van een fietstunnel onder de N372, nabij het tolhuis in Peizerwold. Dit ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 mei tot en met 28 juni 2017 ter inzage.

Onder het kopje 'Kijk ook naar' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Officiële tekst bekendmaking

Ontwerpbestemmingsplan Fietstunnel Peizerwold

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Fietstunnel Peizerwold ter inzage wordt gelegd. Het initiatief omvat het aanleggen van een fietstunnel onder de N372, nabij het tolhuis te Peizerwold. De fietstunnel is wenselijk om een veilige oversteek van de provinciale weg te realiseren voor fietsers.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 mei tot en met 28 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016BP058-ow01) en op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl en in de Staatscourant, het Roder Journaal en De Krant.

Zienswijze

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, onder vermelding van "Zienswijze Fietstunnel Peizerwold". Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Maarten Breukers van het team Realisatie via het telefoonnummer 14 050. Zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan.

Beroep

Indien u in een later stadium beroep wenst aan te tekenen tegen de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan, dan dient u belanghebbende te zijn en u moet in de huidige fase een zienswijze hebben ingediend.