Artikel Bestemmingsplan Steeg 3 in Norg - gewijzigd vastgesteld

Wegens een beroep bij de Raad van State is dit bestemmingsplan op 23 november 2016 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Noordenveld. De wijzigingen gaan over de kaprichting en de goothoogte van de woning.

U kunt de bestanden als pdf downloaden onder het kopje Meer informatie.
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Steeg 3 te Norg is beroep aangetekend bij de Raad van State. In deze beroepszaak heeft de Raad van State op 31 augustus 2016 een tussenuitspraak gedaan. De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen om twee gebreken in het besluit te herstellen. De gebreken dienen hersteld te worden middels een bestuurlijke lus.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 november 2016 de wijzigingen naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State in het bestemmingsplan Steeg 3 te Norg (NL.IMRO.1699.2014BP048-vg02) heeft vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de kaprichting en de goothoogte van de woning.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Tijdens de openingstijden kunt u deze stukken inzien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij nog niet aan het geding deelnemen kunnen met ingang van 8 december 2016 gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden die al beroep hebben ingesteld hoeven dat niet weer te doen. Zij worden door de Raad van State in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over het nieuwe besluit te geven.

Inwerking

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.