Artikel Bestemmingsplan Natuur en landschapsboerderij Noordsche Veld

Dit bestemmingsplan gaat over de bouw van een natuur- en landschapsboerderij die bestaat uit een publiek horecadeel met bedrijfswoning en een kantoor van Staatsbosbeheer ten westen van het Donderboerkamp, op de plaats van het huidige parkeerterrein in het bos.

Onder het kopje 'Kijk ook naar' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2017 het bestemmingsplan Natuur- en landschapsboerderij Noordsche Veld (NL.IMRO.1699.2016BP059-vg01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van 12 oktober 2017 tot en met 22 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016BP059-vg01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Beroep

Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan;
b. een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Erik Mosterman van het Team Realisatie van de gemeente Noordenveld, tel. 14 050.