Artikel Bestemmingsplan locatie Esweg in Nieuw-Roden

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een kavel aan de Esweg aan de rand van Nieuw-Roden. De locatie biedt ruimte aan dertien vrijstaande woningen (en parallelweg). Het plan ligt vanaf 4 mei 2017 6 weken ter inzake.

Onder het kopje 'Kijk ook naar' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Officiële tekst bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken op basis van artikel 3.8, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 maart 2017 het bestemmingsplan 'Locatie Esweg te Nieuw-Roden' (IDN: NL.IMRO.1699.2015BP052-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op het Plan landschappelijke inrichting welke als bijlage bij de regels is gevoegd.

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in een ontwikkeling van een kavel aan de Esweg aan de rand van Nieuw-Roden, tegenover het hertenkamp Erebergkamp. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie P, nummer 371. De locatie biedt ruimte aan dertien vrijstaande woningen (en parallelweg) die ontwikkeld wordt aan de hand van een collectief particulier opdrachtgeverschaptraject (CPO). Hierin worden de individuele wensen van de toekomstige bewoners zorgvuldig geïnventariseerd, samengebracht en meegenomen in de planvorming.

Het vastgestelde plan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 4 mei 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Tijdens openingsuren kunt u het plan inzien in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Gedurende de termijn waarop het bestemmingsplan ter inzage ligt kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
  • de belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan;
  • een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zicht tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, naast het beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en/of voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.