Artikel Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Ronerborg

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van woningbouw en eventueel een gezondheidscentrum op het voormalig terrein van de school "de Ronerborg" in Roden.

Onder 'Meer informatie' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Officiële tekst van het Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het door de Raad van de gemeente Noordenveld op 11 mei 2016 vastgestelde bestemmingsplan  “Herontwikkeling locatie Ronerborg, Roden” (NL.IMRO.1699.2014BP049-vg01) met ingang van donderdag 19 mei 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden.
Daarnaast wordt het bestemmingsplan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Noordenveld: www.gemeentenoordenveld.nl.

Met dit globale bestemmingsplan wordt woningbouw en eventueel een gezondheidscentrum op de op het voormalig terrein van de school “de Ronerborg” mogelijk gemaakt. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dit ter inzage heeft gelegen.

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen zij, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, naast het beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen.
Voor het instellen van beroep en/of voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Welstand

De gemeenteraad heeft op 11 mei 2016 besloten om de Welstandsnota Noordenveld 2008 aan te passen voor de Ronerborg-locatie, omdat de voor deze locatie geldende gebiedscriteria uit de welstandsnota niet zijn toegesneden op de beoogde nieuwe ontwikkelingen.
De welstandsnota wordt als volgt aangepast:
 “In het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan voor de Ronerborg-locatie worden bouwplannen alleen getoetst aan de algemene welstandscriteria en niet aan de voor dit gebied bestaande gebiedscriteria.”

De aanpassing van de Welstandsnota Noordenveld 2008 treedt in werking na de bekendmaking van de vaststelling.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.