Artikel Bestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden

Het bestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden voorziet in de realisatie van maximaal 54 levensloopgeschikte woningen. Het ligt ter inzage vanaf donderdag 28 december 2017 tot en met woensdag7 februari 2018.

De onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan kunt u downloaden onder het kopje Kijk ook naar.


Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 december 2017 het bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Boskamp, roden (NL.IMRO.1699.2016BP051-vg01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van donderdag 28 december 2017 tot en met woensdag 7 februari 2018 voor iedereen ter inzage. Tijdens de openingstijden kunt u deze stukken inzien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente www.gemeentenoordenveld.nl/bekendmakingen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.officielebekendmakingen.nl

Beroep

Tegen het besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 28 december 2017 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
a. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan:
b. Een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Inwerking

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Léan Beerlink van de afdeling Beleid en Realisatie via het telefoonnummer 14.050 .