Artikel Bestemmingsplan Gastenhuis Schoolstraat in Roden

Dit bestemmingsplan omvat de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende mensen aan de Schoolstraat 5 - 7 in Roden. Het plan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 mei tot en met 5 juli 2017 ter inzage.

Onder het kopje 'Kijk ook naar' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 mei 2017 het bestemmingsplan Gastenhuis Schoolstraat te Roden (NL.IMRO.1699.2016BP053-vg01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het raadsbesluit en bijbehorende stukken met ingang van donderdag 25 mei 2017 tot en met woensdag 5 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunnen de stukken worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016BP053-vg01), op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl en op www.officielebekendmakingen.nl .

Beroep

Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Léan Beerlink van het Team Realisatie van de gemeente Noordenveld, tel. 14 050.