Artikel Bestemmingsplan Fietstunnel Peizerwold

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de aanleg van een fietstunnel onder de N372, nabij het tolhuis in Peizerwold. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 oktober 2017 tot en met 6 december 2017 ter inzage.

Onder het kopje 'Kijk ook naar' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 2017 het bestemmingsplan Fietstunnel Peizerwold ongewijzigd heeft vastgesteld. Het initiatief omvat het aanleggen van een fietstunnel onder de N372, nabij het tolhuis te Peizerwold. De fietstunnel is wenselijk om een veilige oversteek van de provinciale weg te realiseren voor fietsers.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van 26 oktober 2017 tot en met 6 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2016BP058-vg01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Beroep

Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan;
b. een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.