Artikel Bestemmingsplan Veenhuizen

Dit bestemmingsplan is voor de kern en het bijbehorende buitengebied Veenhuizen in de gemeente Noordenveld. Het bevat een actuele planologisch-juridische regeling voor de geconcentreerde bebouwing en het omliggend landelijk gebied van Veenhuizen. Dit plan vervangt het Bestemmingsplan Veenhuizen uit de jaren 90 en het Bestemmingsplan Woonwijken Veenhuizen.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt rekening gehouden met bescherming van de cultuurhistorische waarden zoals die met de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht gestalte heeft gekregen. Het bestemmingsplan geeft voor het overige primair een actuele beheerregeling voor de aanwezige functies en gronden. Volledig nieuwe ontwikkelingen worden planologisch apart afgewogen en worden zo nodig afzonderlijk geregeld. Wel wordt voor bestaande functies ruimte geboden voor perceelsgebonden ontwikkelingen.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.