Artikel Bestemmingsplan Hoofdstraat 25 in Peize

Dit bestemmingsplan maakt de locatie van de voormalige bibliotheek in Peize geschikt voor de functie wonen en maakt de bouw van een bijgebouw op het perceel mogelijk. Het plan ligt van 28 mei tot en met 8 juli 2015 ter inzage.

 


Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 mei 2015 het bestemmingsplan Hoofdstraat 25 te Peize (NL.IMRO.1699.2014BP046-vg01) heeft vastgesteld.
Het betreft hier de voormalige locatie van de bibliotheek in Peize. Het plan voorziet in een toegesneden juridisch/planologische regeling voor de nieuwe functie wonen met tevens de mogelijkheid voor het realiseren van een vrijstaand bijgebouw in de zuidoosthoek van het perceel.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van 28 mei 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Tijdens de openingstijden kunt u de stukken inzien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast is het te raadplegen op de landelijke website voor ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 28 mei 2015 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad omtrent het ontwerpbestemmingsplan maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.