Artikel Bestemmingsplan Hooilanden Zuid-West Nietap

Dit bestemmingsplan maakt wijzigingen mogelijk die betrekking hebben op het verwijderen van het plangebied voor ontwikkeling van Rottinghuis uit dit bestemmingsplan. Het plan ligt van 9 juni tot en met 21 juli 2016 ter inzage. 

 Onder 'Meer informatie' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 mei 2016 het bestemmingsplan Hooilanden Zuid-West Nietap (NL.IMRO.1699.2015BP044-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op het verwijderen van het plangebied voor de ontwikkeling van Rottinghuis uit dit bestemmingsplan.

Inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van donderdag 9 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Tijdens de openingstijden kunt u deze stukken inzien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.gemeentenoordenveld.nl.

Beroep
Tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 9 juni 2016 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit beroep kan worden ingesteld door:
a. Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
b. De belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan;
c. Een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

Inwerking
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.