Artikel Bestemmingsplan buitengebied Noordenveld

Het bestemmingsplan buitengebied Noordenveld bevat een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen Buitengebied en heeft als plangebied het gehele buitengebied, uitgezonderd het buitengebied rond Veenhuizen en kampeerterreinen. Camping Cnossen aan het Leekstermeer valt wel onder het bestemmingsplan Buitengebied.

Bij de vaststelling zijn een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De belangrijkste hiervan zijn:

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

  • in verband met ammoniakemissie en -depositie worden aan de bouw van veestallen voorwaarden gesteld;
  • agrarische bedrijven binnen de bestemming Agrarisch met Waarden kunnen onder voorwaarden uitbreiden naar 2 ha (wijzigingsprocedure);
  • binnen de bestemming Wonen – Boerderij worden meer bouwmogelijkheden geboden ten behoeve van hobbymatige agrarische activiteiten en ten behoeve van beheer van gronden voor natuurorganisaties. Voor dit soort bijgebouwen gelden dezelfde bouwregels als die voor reguliere bijgebouwen.