Artikel Anterieure overeenkomst zuidzijde Donderseweg in Norg

Anterieure overeenkomst over grondexploitatie in Norg ten behoeve van de realisering van een natuur- en landschapsboerderij nabij de huidige parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de zuidzijde van de Donderseweg.

Partijen, plan, locatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld en de initiatiefnemer, hebben op 26 juli 2017 een anterieure overeenkomst gesloten. In deze anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het wettelijk verplichte verhaal van kosten en de vrijwaring voor planschade ten behoeve van de verplaatsing van het bestaande theehuis naar een nieuwe locatie iets ten zuiden van de huidige locatie aan de Donderseweg. Op de nieuwe locatie (kadastraal bekend als gemeente Norg, sectie W, nummer 827 gedeeltelijk) komen in de nieuw te bouwen natuur- en landschapsboerderij functies als een horecavoorziening, een informatiecentrum, een inpandig winkeltje waar de gebruikte streekproducten van de kaart worden verkocht en worden thematische evenementen georganiseerd waar de natuur en het landschap centraal staan. Daarnaast worden (in separate gebouwen) een bedrijfswoning en een beheerkantoor van de initiatiefnemers gerealiseerd. De natuur- en landschapsboerderij moet bovendien een kenniscentrum worden voor natuurbeheer in het cultuurlandschap. Scholen uit de omgeving kunnen gebruik maken van een buitenlokaal waar bijvoorbeeld biologie-, aardrijkskunde- en geschiedenislessen kunnen worden verzorgd. De invulling van het nieuwe erf is naast de horecafunctie educatief- en belevingsgericht. Het hart van het plan vormt het zogenaamde speelERF, een vorm van speelnatuur die kinderen spelenderwijs kennis laat maken met de rijke cultuurgeschiedenis en de natuur in het gebied. Hierbij worden natuurbelevingsobjecten zoals bijvoorbeeld een blote voetenpad, een klauterplek en een waterplaats gerealiseerd. Met deze functies ontstaat een cluster dat samen de natuur- en landschapsboerderij met beheerkantoor vormt ('ERFgoed Noordsche Veld'). Het oude theehuis wordt afgebroken en deze locatie met de bijbehorende gronden en parkeerplaats wordt weer bestemd en ingericht als 'natuur'.

Hoofdlijnen overeenkomst

In de overeenkomst zijn onder meer de volgende afspraken vastgelegd:

  • De gemeente spant zich in de realisatie van het plan planologisch mogelijk te maken. Zij bevordert de procedurele afwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan.
  • De initiatiefnemers zijn verplicht in verband met de door de gemeente gemaakte kosten een exploitatiebijdrage voor dit project te betalen, alsmede de kosten voor de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut.
  • De initiatiefnemers zijn verplicht de uit het bestemmingsplan voortkomende planschade te vergoeden. Met het oog daarop wordt de gemeente voor deze kosten gevrijwaard.
  • Naast het verhaal van kosten en de planschade heeft de overeenkomst tot doel om de randvoorwaarden en de rechten en plichten van partijen ter zake van (de realisering van) het plan vast te leggen.
  • De initiatiefnemers ontwikkelen en realiseren het plan voor eigen rekening en risico binnen de overeengekomen randvoorwaarden.
  • De gemeente behoudt volledig haar publiekrechtelijk verantwoordelijkheid en bevoegdheden ten aanzien van het ruimtelijk ordeningsproces.
  • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade uit welken hoofde en in welke omvang dan ook.

Algemene informatie

Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over de grondexploitatie die de gemeente met één of meerder particuliere grondeigenaren sluit voorafgaand aan het vaststellen van een bestemmingsplan dan wel het verlenen van een omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c juncto artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het vaststellen van een exploitatieplan is hierdoor niet meer noodzakelijk.
Met het sluiten van de overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening). Daarnaast heeft de gemeente met deze zakelijke weergave voldaan aan het bepaalde in artikel 6.24, leden 1 en 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud daarvan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Verder kunnen aan deze zakelijke weergave geen rechten worden ontleend.