Artikel Anterieure overeenkomst J.P. Santeeweg-locatie Nietap

Kennisgeving

Grondexploitatie inzake herontwikkeling van de J.P. Santeeweg-locatie te Nietap

Partijen, plan, locatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld en Rottinghuis Aannemingsbedrijf B.V. hebben op 27 juli 2016 een anterieure overeenkomst gesloten. In deze anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het wettelijk verplichte verhaal van kosten en de vrijwaring voor planschade, van de J.P. Santeeweg-locatie, plaatselijk bekend J.P. Santeeweg 20-28 te Nietap (kadastraal bekend als gemeente Roden, sectie L, nummers 2690 en 2709).

Hoofdlijnen overeenkomst

In de overeenkomst zijn onder meer de volgende afspraken vastgelegd:

  • De gemeente spant zich in de realisatie van de herontwikkeling van de J.P. Santeeweg ten behoeve van maximaal 11 woningen planologisch mogelijk te maken. Zij bevordert de procedurele afwikkeling van het bestemmingsplan.
  • Rottinghuis Aannemingsbedrijf B.V. is verplicht in verband met de door de gemeente gemaakte kosten een exploitatiebijdrage voor dit project te betalen, alsmede een deel van de kosten voor de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut.
  • Rottinghuis Aannemingsbedrijf B.V. is verplicht de uit het bestemmingsplan voortkomende planschade te vergoeden. Met het oog daarop wordt de gemeente voor deze kosten gevrijwaard.
  • Naast het verhaal van kosten en de planschade heeft de overeenkomst tot doel om de randvoorwaarden en de rechten en plichten van partijen ter zake van de herontwikkeling vast te leggen. Daartoe behoort onder andere de uitruil van gronden over en weer.
  • Rottinghuis Aannemingsbedrijf B.V. ontwikkelt en realiseert de herontwikkeling voor eigen rekening en risico binnen de overeengekomen randvoorwaarden.
  • De gemeente behoudt volledig haar publiekrechtelijk verantwoordelijkheid en bevoegdheden ten aanzien van het ruimtelijk ordeningsproces.
  • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade uit welken hoofde en in welke omvang dan ook.

Algemene informatie

Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over de grondexploitatie die de gemeente met één of meerder particuliere grondeigenaren sluit voorafgaand aan het vaststellen van een bestemmingsplan. Het vaststellen van een exploitatieplan is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Met het sluiten van de overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud daarvan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.