Artikel Anterieure overeenkomst Esweg 27 B in Nieuw-Roden

Anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening inzake de (her)ontwikkeling van de locatie Esweg te Nieuw-Roden ten behoeve van grondgebonden woningbouw.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld en PRoW B.V. hebben een anterieure overeenkomst ondertekend op respectievelijk 9 en 6 februari 2017. In deze anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het wettelijk verplichte verhaal van kosten en de vrijwaring voor planschade, van de locatie aan de Esweg te Nieuw-Roden, plaatselijk bekend als Esweg 27 B te Nieuw-Roden, kadastraal bekend gemeente Roden sectie P nummer 371.

Hoofdlijnen overeenkomst

In de overeenkomst zijn onder meer de volgende afspraken vastgelegd:

  • De gemeente spant zich in de realisatie van de (her)ontwikkeling van de locatie aan de Esweg te Nieuw-Roden ten behoeve van maximaal 13 grondgebonden woningen planologisch mogelijk te maken. Zij bevordert de procedurele afwikkeling van het bestemmingsplan.
  • PRoW B.V. is verplicht in verband met de door de gemeente gemaakte kosten een exploitatiebijdrage voor dit project te betalen, en draagt de kosten voor de aanleg van de voorzieningen van openbaar nut.
  • PRoW B.V. is verplicht de uit het bestemmingsplan voortkomende planschade te vergoeden. Met het oog daarop wordt de gemeente voor deze kosten gevrijwaard.
  • Naast het verhaal van kosten en de planschade heeft de overeenkomst tot doel om de randvoorwaarden en de rechten en plichten van partijen ter zake van de herontwikkeling vast te leggen. Daartoe behoort onder andere de overname van gronden over en weer.
  • PRoW B.V. ontwikkelt en realiseert de herontwikkeling voor eigen rekening en risico binnen de overeengekomen randvoorwaarden.
  • De gemeente behoudt volledig haar publiekrechtelijk verantwoordelijkheid en bevoegdheden ten aanzien van het ruimtelijk ordeningsproces.
  • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade uit welken hoofde en in welke omvang dan ook.

Algemene informatie

Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over de grondexploitatie die de gemeente met één of meerdere particuliere grondeigenaren sluit voorafgaand aan het vaststellen van een bestemmingsplan. Het vaststellen van een exploitatieplan is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Met het sluiten van de overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud daarvan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.